როგორ კეთდება ბლოკი? მრავალი სახეობის მშენებლობაში იყენებენ ბლოკს, არსებობს დეკორატიული და სამშენებლო ბლოკები, მისი წარმოების პროცესი იყოფა ეტაპებად, ისევე როგორც მისი მწარმოებელი მასალა არის ინდივიდუალური, ხერხდება ხარისხიანი და უხარისხო ბლოკების წარმოება, მისი ორი ძირითადი დამამუშავებელი მასალებია:


წიდა: რომელსაც ეგრეთწოდებული მიწა უფრო ეწოდება ვიდრე სამშენებლო რაიმე სხვა მასალა, მხოლოდ წიდის საშუალებით შეუძლებელია ბეტონის შექმნა რათა აგური შევიდეს წარმოებაში, რადგან მას არ ეყოფა ძალა რომ სხეული იყოს მყარი და უსაფრთხო, მიუხედავად ამისა, ცემენტის შერევაც კი ვერ ქმნის ხარისხიან პროდუქტს, სწორედ ამიტომ საქართველოს ბაზარზე დღეს დღეობით ნაკლები პოპულარობით სარგებლობს.

როგორ კეთდება ბლოკი

რა არის ცემენტი: დანამატი, რომელიც ემატება ბეტონს მცირე რაოდენობით (0,1...2% ცემენტის მასიდან) და მიზანშეწონილად ცვლის ბეტონის ნარევის და ბეტონის თვისებას და წმინდად დაფქული დანამატი (5...20%) ცემენტის ეკონომიისა და ბეტონის მკვრივი მასის მისაღებად.
ამ დანამატის გამოყენება ყველაზე უნივერსალური, ხელმისაწვდომი და მოქნილი მეთოდია ბეტონის ტექნოლოგიის მართვისა და მისი თვისების რეგულირებისათვის, გათვალისწინებით იმისა რომ, შემდეგი საფეხური ბლოკის წარმოებაში მდგომარეობს.

როგორ კეთდება ბლოკი

რა არის ბეტონის დანამატები: ერთი და იმავე დანამატი სხვადასხვა დოზირების დროს იწვევს სხვადასხვა მოქმედებას, შეუძლია დააჩქაროს ან შეანელოს ბეტონის გამაგრება. მაგ., სუპერ პლასტიფიკატორის ზედმეტი რაოდენობა, აყოვნებს ბეტონის გამაგრებას. ბეტონის გამაგრების დამჩქარებელი დანამატის CaCℓ2-ის დიდი დოზა იწვევს არმატურის კოროზიას, ამიტომ რკ.ბ.-ში მისი რაოდენობა იზღუდება 2%-მდე. ზოგიერთ დანამატს აქვს მრავალ ფუნქციური მოქმედება, მაგალითად, მაპლასტიფიცირებელი და ჰაერ ჩამთრევი, ჰაერ წარმომქმნელი და მაპლასტიფიცირებელი და სხვ. ამ შემთხვევაში დანამატის კლასიფიცირებას ახდენენ უფრო მეტად გამოსახული მოქმედების ეფექტის მიხედვით.
შეგახსენებთ რომ არსებობს ორი სახის: ქიმიური დანამატი, რომელიც ემატება ბეტონს მცირე რაოდენობით (0,1...2% ცემენტის მასიდან) და მიზანშეწონილად ცვლის ბეტონის ნარევის და ბეტონის თვისებას და წმინდად დაფქული დანამატი (5...20%) ცემენტის ეკონომიისა და ბეტონის მკვრივი მასის მისაღებად. ქიმიური დანამატის გამოყენება ყველაზე უნივერსალური, ხელმისაწვდომი და მოქნილი მეთოდია ბეტონის ტექნოლოგიის მართვისა და მისი თვისების რეგულირებისათვის. თუ ადრე მშენებლობაში დანამატად გამოიყენებოდა ცალკეული ქიმიური პროდუქტი და წარმოების მოდიფიცირებული ნარჩენი, ამჟამად უფრო პრიორიტეტულია სპეციალურად ბეტონისათვის დამზადებული დანამატები, როგორიცაა, მაგ: პლასტიფიკატორი,  უპერპლასტიფიკატორი, ჰიპერპლასტიფიკატორი, ჰაერ ჩამთრევი, ჰიდროფობული-მაპლასტიფიცირებელი, გაყინვის საწინააღმდეგო, აირწარმომქმნელი, შეკვრის შემანელებელი, მინერალური, ორგანულ-მინერალური, ინერტული, კამიწა, კალმატრონი. თუმცაღა საჭირო მასალის მისაღებად გვჭირდება სასურველი აღჭურვილობაც...

ბუნკერი კონვეირეი მიქსერი


მოგახსენებთ რომ: თუ ადრე მშენებლობაში დანამატად გამოიყენებოდა ცალკეული ქიმიური პროდუქტი და წარმოების მოდიფიცირებული ნარჩენი, ამჟამად უფრო პრიორიტეტულია სპეციალურად ბეტონისათვის დამზადებული დანამატები, როგორიცაა, მაგ.: პლასტიფიკატორი, სუპერ პლასტიფიკატორი, ჰიპერპლასტიფიკარორი, ჰაერ ჩამთრევი, ჰიდროფობულ - მაპლასტიფიცირებელი, გაყინვის საწინააღმდეგო, ჰაერ წარმომქმნელი, შეკვრის შემანელებელი, მინერალური, ორგანულ-მინერალური, ინერტული, კაჟმიწა, კალმატრონი, წმინდა ცემენტი და სხვ.
ერთი და იმავე დანამატი სხვადასხვა დოზირების დროს იწვევს სხვადასხვა მოქმედებას, შეუძლია დააჩქაროს ან შეანელოს ბეტონის გამაგრება. ზოგიერთ დანამატს აქვს მრავალ ფუნქციური მოქმედება, მაგალითად, მაპლასტიფიცირებელი და ჰაერ ჩამთრევი, ჰაერ წარმომქმნელი და მაპლასტიფიცირებელი და სხვ. ამ შემთხვევაში დანამატის კლასიფიცირებას ახდენენ უფრო მეტად გამოსახული მოქმედების ეფექტის მიხედვით.
ზემოთ ჩამოთვლილი მასალის საშუალებით ხერხდება როგორ კეთდება ბლოკი? ბლოკის შექმნა, მაგრამ ამ მასალის დასამუშავებლად საჭიროა ბლოკის დანადგარი, რომელიც უზრუნველყოფს მექანიკური მოძრაობით სხვადასხვა სახის ბლოკის ჭრას, მოგახსენებთ რომ ბლოკის დანადგარის წარმოება ახლა უკვე შესაძლებელია ევროპულ სტანდარტებზე, სხვადასხვა სტაციონალური საშუალებებით: ავტომატური, ნახევრად ავტომატური, მოძრავი თუ სხვა სისტემის დანადგარები. 
ავტომატური მართვა: უზრუნველყოფს აპარატებისა და აგრეგატების ჩართვას, მათ გაჩერებას, , რევერსირებასა და ოპერაციების წინასწარ დაგეგმილ თანმიმდევრობის მკაცრად დაცვას. ამ შემთხვევაში ადამიანის როლი მხოლოდ საწყისი (გამშვები) იმპულსის გაგზავნაში მდგომარეობს. ა.მ. ყველაზე ხშირად დისტანციურად ხორციელდება და უზრუნველყოფს დანადგარის შეთანხმებულ და საიმედო მუშაობას, უსაფრთხოების საჭირო პირობებს, გამორიცხავს ხანძრის საშიშროებასაც.

blokis qarxana

ავტომატური რეგულირების ხელსაწყოები უზრუნველყოფენ ადამიანის მონაწილეობის გარეშე ტექნოლოგიური პროცესების მოცემული პარამეტრების შენარჩუნებას, გამორიცხავენ ამ პარამეტრების წინასწარ დადგენილი უსაფრთხო მნიშვნელობიდან ამა თუ იმ მხარეს გადახრას და ამით გამორიცხავენ ხანძრებისა და აფეთქებების ალბათობას. ეკონომიკურ-მათემატიკური მეთოდების, ტექნიკური საშუალებების, კავშირებისა და ინფორმაციების ასახვისა და სხვათა მოწყობილობების და ორგანიზაციული კომპლექსების ერთობლიობა, რომელიც უზრუნველყოფს რთული ობიექტებისა და პროცესების მართვას. ავტომატური სამუშაოს შესასრულებლად და დანადგარის სამართავად საჭიროა ორი პერსოოანალი, რომელიც: მართავს დანადგარს და რომელიც მართავს ავტომობილს.
 ნახევრად ავტომატური მართვა: ნახევრად ავტომატური მართვა,  განსხვავება ისაა რომ სრულად ავტომატური დანადგარი მუშაობს  საკუთარ თავზე და ამავდროულად ტექნიკაზე დამოკიდებით, ხოლო ნახევრად ავტომატური დანადგარი უშუალოდ დამოკიდებულია სხვა  პირების ჩარევაზე.  ნახევრად ავტომატური დანადგარის მართვისათვის, (განსხვავებით ავტომატური დანადგარისა რომელიც 2 პერსონას საჭიროებს, ავტომ. და დანადგარის სამართავად) სჭიროებს 3 პერსონალს, რომლებიც: დანადგარს გამართავს, მასალას შეაგროვებს ხელის ურიკით და მასმასალას  გადაანაწილებს.
როგორ კეთდება ბლოკი?: მოძრავი დანადგარი სხვა ორი სახეობის დანადგარებისგან განსხვავებულობა მდგომარეობს, იმაში, რომ; მოძრავი დანადგარის გადაადგილება შესაძლებელია თქვენთვის სასურველ ადგილას სასურველ მომენტში, ჩამონათვალი დანადგარებიდან კი იმით განსხვავდება რომ, უშუალოდ პერსონალზეა დამოკიდებული და ნებისმიერ სამუშაოს ასრულებს პერსონალი, სწორედ აქედან გამომდინარე, მოძრავი დანადგარის უზრუნველყოფა ხდება 5 პერსონალით. 

 როგორ კეთდება ბლოკი


ზემოთ ჩამოთვლილი დანადგარების საშუალებით კი ძალიან მარტივია აწარმოოთ თქვენთვის სასურველი მასალა, რის საშუალებასაც გაძლევთ ჩვენი დანადგარები, ბლოკის დანადგარი, ქვაფენილის დანადგარი და ბეტონის ქარხანა. თუმცაღა ჩამოთვლილი დანადგარები, სწორედ ბლოკის წარმოებას ემსახურება.

 

 

 დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ქვევით მითითებულ ჩვენი წარმომადგენლის ნომერზე.

BEYAZLI GROUP